VVE

Stimuleringsregeling Vroegschoolse Educatie

Vroegschoolse educatie wordt met voorrang gegeven aan leerlingen met een "gewicht" op basis van de gewichtenregeling. Bij deze leerlingen wordt, op grond van de opleidingsachtergrond van hun ouders, een taalachterstand in het Nederlands vermoed. Deze kinderen groeien vaak op in een omgeving met een beperkt taalaanbod. Als deze achterstand niet vroegtijdig wordt gesignaleerd en gecompenseerd, dan lopen deze leerlingen die achterstand over het algemeen niet of nauwelijks meer in.

Een goede vroegschoolse educatie is van essentieel belang voor het verdere verloop van de schoolcarrière van achterstandskinderen.

Om te stimuleren dat scholen het komend jaar hun aandacht meer gaan vestigen op de vroegschoolse educatie zal er door het Ministerie een eenmalige financiële impuls worden gegeven in de vorm van een subsidie voor alle scholen die thans de gewichtmiddelen ontvangen.

De onder deze subsidieregeling toegekende middelen dienen voor de volgende doeleinden ingezet te worden:

- de aanschaf van programma's voor vroegschoolse educatie waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen;

- het volgen van trainingen die bij de bovengenoemde vroegschoolse programma's horen;

- activiteiten ter versterking van de doorlopende leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie;

- meten en registreren van opbrengsten van VVE, training van leidsters/leerkrachten om hun interventies af te stemmen op de meetresultaten waardoor de registratie onderdeel uitmaakt van het kwaliteitszorgsysteem binnen de school.