Raad van Toezicht

Besturings- en toezichtfilosofie Raad van Toezicht Openbaar Primair Onderwijs Deventer

1. Het bestuur bestuurt de Stichting; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat het bestuur dit doet overeenkomstig de missie en visie van de stichting en daarbij een excellente performance levert.
2. De Raad van Toezicht houdt afstand en loopt het bestuur niet voor de voeten.
3. De Raad van Toezicht toont een voor medewerkers, schoolleiding en buitenwereld zichtbare betrokkenheid bij de organisatie.
4. De Raad van Toezicht kiest een proactieve opstelling: de RvT bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van het bestuur.
5. De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden meerwaarde ten opzichte van het bestuur.

Taken Raad van Toezicht Openbaar Primair Onderwijs Deventer

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. Het toezicht bestaat tenminste uit:
  a. het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan
  b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code
      voor goed bestuur en de afwijkingen van die code.
  c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs
  d. het aanwijzen van de accountant die verslag uitbrengt aan de RvT en het bestuur
  e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de taken en de bevoegdheden zoals hierboven beschreven in het jaarverslag.
Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.
2. De Raad van Toezicht geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord ten behoeve van het bestuur.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur en stelt hun beloning en overige arbeidsvoorwaarden vast.

De Raad van Toezicht van de personele unie (St. OPOD en St. DAM) bestaat per 1 september 2018 uit de volgende personen:

dhr. drs. M.F.J. Pistorius, voorzitter
mw. drs. W.J. Lugtenburg-Sanders, lid
mw. drs. J.D. Siskens, lid
dhr. ir. M.H. Nijboer, lid
dhr. drs. ing. A.E. Spithoven Mre Mrics, lid
dhr. H.J. Wibbens, lid
mw. mr. M.F. Groen, lid